Get Adobe Flash player

Årsmøte 2012

REFERAT ÅRSMØTE I ORKDAL RIDEKLUBB 1. MARS 2012

STED: FANNREM STASJON
DATO: 1. MARS 2012
TID: 19.00

 

1. GODKJENNE DE STEMMEBERETTIGEDE
Godkjent med 16 stemmeberettigede.

 

2. GODKJENNE INNKALLING OG SAKSLISTE
Innkalling godkjent.Sakslista endres slik at regnskap og budsjett blir saker etter hverandre.

 

3. VELGE DIRIGENT OG SEKRETÆR TIL ÅRSMØTE SAMT 2 TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN
Dirigent: Kari Hoston.
Sekretær: Ellen Kulbotten.
Heidi Nordvik og Line Melanie Løkken skriver under protokollen.

 

4. ÅRSMELDINGER
Kari H. Svinsås leser gikk gjennom årsmeldingen.

 

5. REGNSKAP
Gjennomgått av kasserer Ingrid Veien.  Regnskapet godkjennes av årsmøtet med forutsettning om at det sendes til revidering snarest.

 

6. BUDSJETT
Gjennomgått av kasserer.


7. INNKOMNE SAKER OG FORSLAG

 

1- STATUTTER KLUBBMESTERSKAP SPRANG OG DRESSUR
Statuttene for klubbmesterskapet i sprang ble hevet i 2009 da det var flere sprangryttere på høyere nivå. Nå er nivået lavere og statuttene bør derfor senkes. Tidligere statutter er:
Senior 90 cm, junior 90 cmog ponni LC.Disse endres til:
Senior 80 cm, junior 70 cm og ponni LC.
Statuttene i dressur forblir uendret. Senior LA, junior LB, ponni LC.

2- LAGERPLASS FOR KLUBBARTIKLER
Klubben har pr. dags dato lagerplass hos Per Arne Melby v/ gamle Øien Gårdsmat. Leien er på 500 kr årlig og plassen vi disponerer er ca. 4 m2. Grunnen til ønske om endring er på grunn av at rommet ikke er temperert og at det ikke er hyller for å lagre arkivet i. Årsmøtet pålegger styret å finne ny lagringsplass for klubbens artikler.

3- DUGNADSAVGIFT
Klubben er avhengig av dugnadsinntekt. Styret synes det er tungt å gjennomføre dugnad og legger fram som forslag for årsmøtet å innføre fast dugnadsavgift. Årsmøtet stemmer enstemmig mot dette, men ønsker at det skal framgå av vedtektene at alle medlemmer må delta på dugnad.Årsmøtet pålegger styret å kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å legge fram konkret forslag påvedtektsendring.

4- VEDTEKTSENDRING FOR ÅRSMØTEDATO
Styret legger fram forslag på å endre ordlyden i vedtektene angående dato for årsmøtet. Forslaget innebærer å endre ordlyden fra «Årsmøtet for Orkdal Rideklubb skal avholdes i mars mnd.» til «Årsmøtet i Orkdal Rideklubb skal avholdes innen utgangen av februar mnd.». Årsmøtet pålegger styret å utforme forslag på vedtektsendring ved nevnte ekstraordinært årsmøte.

 

8. FASTSETTE MEDLEMSKONTIGENT
Medlemskontigenten foreslåes økt med kr 50 fra 2013. Dette for å holde tritt med prisøkningen på bladet Hestesport. Forslaget vedtas. Senior øker da fra 450 til 500,- junior fra 400 til 450 og familie fra 550 til 600,-

 

9. ORGANISASJONSPLANEN
Ny organisasjonsplan ble vedtatt på forrige årsmøte. Styret ser at denne blir for omfattendefor vår klubb og krever for mange medlemmer for gjennomførelse. Leder Ingrid Bøgeberg legger fram en forenkling av nåværendeorganisasjonsplan. Denne vil gjøre det mulig for klubben å gå tilbake til å opprette arrangementskomiteer.Årsmøtet vedtar ny organisasjonsplan.

 

10. VALG
Styret i 2011
Leder: Ingrid Bøgeberg (ikke på valg) Har 1 år igjen.
Nestleder: Audhild Hoston.
Kasserer: Ingrid Veien (Søker fritak fra siste år i vervet).
Sekretær: Ellen Kulbotten.
1. styremedlem: Bjørn Klock.
2. styremedlem: Mona Austvik.
3. styremedlem: Ingvild Vaula (ikke på valg). Har 1 år igjen.
Vara medlem: Eva Gynnild Berge.
Vara medlem: Kari Hoston.
Valgkomite: Guri H. By, Ingrid Groeggen, Reija Larsen (alle på valg).


Styret i 2012
Ny nestleder: Ellen Kulbotten velges for 2 år.
Ny kasserer: Tove Pedersen velges for 1 år.
Ny sekretær: Silje H. By velges for 1 år.
Nytt 1. styremedlem: Ingrid Veien velges for 2 år.
Nytt 2. styremedlem: Ragnhild Klock velges for 1 år.

Nytt varamedlem: Jens Opøien velges for 1 år.
Nytt Varamedlem: Gunn Marit S. Loe velges for 1 år.
Ny valgkomite:Eva Berge (leder) for 2 år, Bjørn Klock for 1 år og Mona Austvik for 1 år.
Revisorer: Gunnhild Ramsvik har 1 år igjen og Heidi Nordvik for velges for 1 år.

 

11. UTDELING AV UTMERKELSER
Årets medlem: Marianne Nordeng
På grunn av sin flotte representasjon av klubben i flere grener.

Årets hest: Samantha III
Flest stevnestarter i 2011

Årets Junior: Kari Berge
Flest stevnestarter som junior i 2011.

Årets senior- Mari H. By
Flest stevnestarter som senior i 2011.

 

Sponsorer

Orkla Sparebank

Venner